Amadeus
Расписание
Программа курса
+

КУРС

eng

КУРС

Amadeus для новичков

Amadeus для новичков

Amadeus для пачаткоўцаў

«Amadeus» является крупнейшей из глобальных дистрибьюторских систем с наибольшим количеством партнеров по всему миру.

В рамках обучающего курса «Amadeus” для новичков» изучается технология бронирования и продажи авиабилетов с использованием международной системы бронирования Amadeus и основы теории расчета тарифов.

eng

«Amadeus» з'яўляецца найбуйнейшай з глабальных дыстрыбутарскіх сістэм з найбольшай колькасцю партнёраў па ўсім свеце.

Туристические компании, работающие с этой системой, получают следующие преимущества:

eng

Турыстычныя кампаніі, якія працуюць з гэтай сістэмай, атрымліваюць наступныя перавагі:

• прямой доступ к бронированию авиабилетов всех мировых авиакомпаний;
• информацию по наличию свободных мест на рейсах;
• онлайн-поддержку своих пользователей, всю актуальную информацию расписания движения самолетов и поездов, изменения и дополнения в расписании, отмены и задержки рейсов;
• тарифы;
• прямой доступ к тарифам авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков и гостиниц;
• возможность бронировать и выкупать транспортные билеты и гостиничные номера напрямую без посредников;
• сложные маршруты;
• возможность составления и бронирования сложных маршрутов и построения стыковок вручную;
• туристические группы;
• бронирование билетов и организаций размещения для туристических групп разной численности;
• поддержка пользователей;
• осуществление онлайн- поддержки пользователей и предоставление всей актуальной информации на сайте;
• на сайте можно ознакомиться с текущим состоянием брони.

eng

• прамы доступ да браніраванню авіябілетаў ўсіх сусветных авіякампаній;
• інфармацыю па наяўнасці свабодных месцаў на рэйсах;
• онлайн-падтрымку сваіх карыстальнікаў, усю актуальную інфармацыю раскладу руху самалётаў і цягнікоў, змены і дапаўненні ў раскладзе, адмены і затрымкі рэйсаў;
• тарыфы;
• прамы доступ да тарыфаў авіякампаній, чыгуначных перавозчыкаў і гасцініц;
• магчымасць браніраваць і выкупляць транспартныя квіткі і гатэльныя нумары напрамую без пасрэднікаў;
• складаныя маршруты;
• магчымасць складання і браніравання складаных маршрутаў і пабудовы стыковак ўручную;
• турыстычныя групы;
• браніраванне білетаў і арганізацый размяшчэння для турыстычных груп рознай колькасці;
• падтрымка карыстальнікаў;
• ажыццяўленне онлайн- падтрымкі карыстальнікаў і прадастаўленне ўсёй актуальнай інфармацыі на сайце;
• на сайце можна азнаёміцца з бягучым станам брані.

Данный курс ориентирован на обучение авиа кассиров, так же будет полезен специалистам, которые в той или иной степени связаны с авиаперевозками: менеджеры по туризму, тур агенты, секретари, сотрудники авиакомпаний, сотрудники отделов командировок и т.п.

eng

Дадзены курс арыентаваны на навучанне Авія касіраў, гэтак жа будзе карысны спецыялістам, якія ў той ці іншай ступені звязаны з авіяперавозкамі: менеджэры па турызме, тур агенты, сакратары, супрацоўнікі авіякампаній, супрацоўнікі аддзелаў камандзіровак і т. п.

Преподаватели

Практикующие специалисты с многолетним опытом работы в туристическом бизнесе и сфере авиаперевозок.

eng

Выкладчыкі

Практыкуючыя спецыялісты з шматгадовым вопытам працы ў турыстычным бізнэсе і сферы авіяперавозак.

Требования к слушателям:
• компьютерная грамотность;
• базовое знание английского языка.

eng

Патрабаванні да слухачоў:
• кампутарная пісьменнасць;
• базавае веданне англійскай мовы.

Документы об окончании:
справка об обучении установленного образца, сертификат, свидетельство с указанием пройденных теоретических и практических часов, рекомендательное письмо

eng

Дакументы аб заканчэнні:
даведка аб навучанні устаноўленага ўзору, сертыфікат, пасведчанне з указаннем пройдзеных тэарэтычных і практычных гадзін, рэкамендацыйны ліст

Дни и время проведения занятий
Даты начала и окончания курсов
Стоимость*,бел.руб
Пн. – Пт. с 18.00 до 21.00
По запросу
от 1.000,00
Сб., Вс. с 10:00 до 14:00
По запросу
от 1.000,00

Продолжительность – 40 ак.часов

В стоимость обучения входит:

• сертификат;
• свидетельство;
• консультации экспертов-преподавателей;
• кофе, чай, вода

eng

У кошт навучання ўваходзіць:

• сертыфікат;
• пасведчанне;
• кансультацыі экспертаў-выкладчыкаў;
• кава, чай, вада

Помощь с трудоустройством:

• Рекомендуем наших лучших выпускников
• Предлагаем работу в ЧТУП «Вип-Турс»

eng

Дапамога з працаўладкаваннем:

• Рэкамендуем нашых лепшых выпускнікоў
• Прапануем працу ў ЧТУП «Віп-Турс»

Вы научитесь:

• работе в системе бронирования «Amadeus»;
• расчёту стоимости забронированных перелетов.

eng

Вы навучыцеся:

• працы ў сістэме браніравання "Amadeus";
• разліку кошту забраніраваных пералётаў.

ПРОГРАММА КУРСА

eng

ПРАГРАМА КУРСА

1. Знакомство с системой бронирования «Amadeus»:

eng

1. Знаёмства з сістэмай браніравання " Amadeus»:

• Начало работы.
• Вход в систему.
• Назначение икон.
• Окончание работы.
• Тренировочный режим.
• Рабочие области/работа с полями

eng

• Пачатак працы.
• Уваход у сістэму.
• Прызначэнне абразоў.
• Заканчэнне працы.
• Рэжым трэніроўкі.
• Працоўныя вобласці / праца з палямі

2. Работа с экранами.

eng

2. Праца з экранамі.

3. Кодирование/декодирование:

eng

3. Кадаванне/дэкадаванне:

• Города/аэропорты.
• Страны/штаты/провинции.
• Авиакомпании.
• Тип транспортного средства.

eng

• Гарады / Аэрапорты.
• Краіны / штаты / правінцыі.
• Авіякампанія.
• Тып транспартнага сродку.

4. Минимальное стыковочное время.

eng

4. Мінімальная стыковачнымі час.

5. Калькулятор.

eng

5. Калькулятар.

• Пересчет времени.
• Пересчет дат.
• Пересчет единиц расстояния/веса/температуры

eng

• Пералік часу.
• Пералік дат.
• Пералік адзінак адлегласці / вагі / тэмпературы

6. Сборник нормативных документов Timatic:

eng

6. Зборнік нарматыўных дакументаў Timatic:

• Текстовый режим
• Таможня; валюта;география; здоровье; паспорта; сборы;визы
• Маска запроса/общая маска запроса
• Визовые правила. Правила вакцинации
• Запрос справочной информации из PNR

eng

• Тэкставы рэжым
• Мытня; валюта; геаграфія; здароўе; пашпарты; зборы; візы
• Маска запыту/агульная маска запыту
• Візавыя правілы. Правілы вакцынацыі
• Запыт даведачнай інфармацыі з PNR

7. Информационные страницы системы «Amadeus»:

eng

7. Інфармацыйныя старонкі сістэмы " Amadeus»:

• Информационные страницы авиакомпаний
• Информация о странах и аэропортах
• Информация для пользователей системы «Amadeus»
• Новости «Амадеус» — функциональный доступ авиакомпаний — расшифровка кодов

eng

• Інфармацыйныя старонкі авіякампаній
• Інфармацыя аб краінах і аэрапортах
• Інфармацыя для карыстальнікаў сістэмы "Amadeus"
• Навіны "Амадеус" - функцыянальны доступ авіякампаній-расшыфроўка кодаў

8. Amadeus AIR.

eng

8. Amadeus AIR.

9. Экран расписания:

eng

9. Экран раскладу:

• Опции к экрану расписания

eng

• Опцыі да экрана раскладу

10. Экран наличия мест:

eng

10. Экран наяўнасці месцаў:

• Опции к экрану наличия мест;
• статусы мест;
• изменения запроса экрана наличия мест.

eng

• Опцыі да экрана наяўнасці месцаў;
• статусы месцаў;
• змены запыту экрана наяўнасці месцаў.

11. График перелетов.

eng

11. Графік пералётаў.

12. Информация о рейсе.

eng

12. Інфармацыя пра рэйс.

13. Обязательные элементы PNR

eng

13. Абавязковыя элементы PNR

• Элемент имени — категории пассажиров.
• Контактный элемент.
• Элемент выпуска билета.
• Референция агента.

eng

• Элемент імя-катэгорыі пасажыраў.
• Кантактны элемент.
• Элемент выпуску білета.
• Рэферэнцыя агента.

14. Продажа авиасегментов

eng

14. Продаж Авія сегментаў

• Бронирование сегментов в разных классах/на два направления.
• Бронирование через компьютер авиакомпании.
• Лист ожидания .
• Статус-коды — сообщения при невозможности бронирования

eng

• Браніраванне сегментаў у розных класах / на два напрамкі.
• Браніраванне праз кампутар авіякампаніі.
• Ліст чакання .
• Статус-коды-паведамленні пры немагчымасці браніравання

15. Завершение работы с PNR

eng

15. Завяршэнне працы з PNR

• Как часто следует сохранять изменения в PNR

eng

• Як часта варта захоўваць змены ў PNR

16. Вызов PNR

eng

16. Выклік PNR

• Вызов по номеру бронирования.
• Вызов по фамилии.
• Вызов списка PNR по рейсу.

eng

• Выклік па нумары браніравання.
• Выклік па прозвішчы.
• Выклік спісу PNR па рэйсе.

17. Вызов списка локаторов

eng

17. Выклік спісу лакатараў

18. Дополнительные элементы PNR

eng

18. Дадатковыя элементы PNR

19. Номер билета/форма оплаты.

eng

19. Нумар квітка/форма аплаты.

20. Ремарки.

eng

20. Рэмарка.

21. Напоминания.

eng

21. Напамін.

22. Расширение ответственности.

eng

22. Пашырэнне адказнасці.

23. Распечатка маршрута.

eng

23. Раздрукоўка маршруту.

24. Модификация PNR.

eng

24. Мадыфікацыя PNR.

• Аннулирование элементов.
• Аннулирование PNR.
• Элементы АР, RM, ОР.
• Элемент выпуска билета.
• Перестановка авиасегментов.
• Изменение в элементе имени — изменения типа пассажира — изменения в написании фамилии/имени — замена одного пассажира другим.
• Изменение количества забронированных мест
• Изменение класса/даты бронирования.
• Копирование PNR.

eng

• Ануляванне элементаў.
• Ануляванне PNR.
• Элементы АР, RM, ОР.
• Элемент выпуску білета.
• Перастаноўка авіясегментаў.
• Змена ў элеменце імя-змены тыпу пасажыра-змены ў напісанні прозвішча/імя — замена аднаго пасажыра іншым.
• Змена колькасці забраніраваных месцаў
• Змена класа / даты браніравання.
• Капіяванне PNR.

25. Выделение пассажиров в отдельный PNR-Split.

eng

25. Вылучэнне пасажыраў у асобны PNR-Split.

26. Историческая часть PNR.

eng

26. Гістарычная частка PNR.

27. Вызов PNR из архива.

eng

27. Выклік PNR з архіва.

28. Очереди:

eng

28. Чарга:

• Описание очередей
• Отправление сообщений

eng

• Апісанне чэргаў
• Адпраўленне паведамленняў

29. Изменение ответственности.

eng

29. Змена адказнасці.

30. Тарифы:

eng

30. Тарыф:

• Экран тарифов для пары городов.
• Последующие запросы (FQD).
• Информационный расчет тарифа (FQP).

eng

• Экран тарыфаў для пары гарадоў.
• Наступныя запыты (FQD).
• Інфармацыйны Разлік тарыфу (FARE).

31. Прочие справочные запросы:

eng

31. Іншыя даведачныя запыты:

• Информация об аэропортовых сборах.
• Стоимость перевозки сверхнормативного багажа.
• Перевод валюты в NUC/ конвертация валют.
• Расчет миль

eng

• Інфармацыя аб аэрапортавых зборах.
• Кошт перавозкі звышнарматыўнага багажу.
• Пераклад валюты ў NUC / Канвертацыя валют.
• Разлік міль

32. Расчет стоимости забронированных перелетов:

eng

32. Разлік кошту пералётаў забраніраваных:

• Расчет без изменения класса бронирования.
• Несколько типов пассажиров — несколько вариантов расчета — невозможность расчета — последующие запросы — уточнения к запросам FXX/FXP.
• Маска билета.
• Best Buy тариф.

eng

• Разлік без змены класа браніравання.
• Некалькі тыпаў пасажыраў-некалькі варыянтаў разліку-немагчымасць разліку-наступныя запыты-удакладнення да запытаў FXX / FXP.
• Маска білета.
• Best Buy тарыф.

33. Интерлайн-соглашения.

eng

33. Інтэрлайн-пагаднення.

34. Итоговый контроль.

eng

34. Выніковы кантроль.

КАК НАС НАЙТИ

eng

ЯК НАС ЗНАЙСЦІ